เดือน :     ปี :
     
ลำดับที่ ห้องประชุม จำนวนการใช้งาน (ครั้ง) จำนวนการใช้งาน (คน)
1ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 315370
2ห้องประชุมชั้น 1 สคร.50
3ห้องประชุมกลุ่มแมลง0
4ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 29139
รวม24509
หมายเหตุ : นับเฉพาะข้อมูลที่มีการยืนยันการใช้ห้องประชุมเท่านั้น

 

สรุปรายงานการใช้ห้องประชุม
จำนวนครั้ง

รายงานตามกลุ่มงาน

สั่งพิมพ์ข้อมูล