เดือน :     ปี :
     
ลำดับที่ ห้องประชุม จำนวนการใช้งาน (ครั้ง) จำนวนการใช้งาน (คน)
1ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 35143
2ห้องประชุมชั้น 1 สคร.5235
3ห้องประชุมกลุ่มแมลง125
4ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2443
รวม12246
หมายเหตุ : นับเฉพาะข้อมูลที่มีการยืนยันการใช้ห้องประชุมเท่านั้น

 

สรุปรายงานการใช้ห้องประชุม
จำนวนครั้ง

รายงานตามกลุ่มงาน

สั่งพิมพ์ข้อมูล