เดือน :     ปี :
     
ลำดับที่ ห้องประชุม จำนวนการใช้งาน (ครั้ง) จำนวนการใช้งาน (คน)
1ห้องราชพฤกษ์ (อาคารเก่าชั้น3-30คน)0
2ห้องประชุมชั้น 1 สคร.50
3ห้องอินทนิล (ศตม.9.2-30คน)0
4ห้องดอกคูณ (อาคารเก่าชั้น2-20คน)0
5ห้องพุทธรักษา (พัฒนาองค์กร-10คน)0
6ห้องทานตะวัน (ห้องสมุด-10คน)0
7ห้องประชุมตึกLAB0
8ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)0
9ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน)0
10ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)0
11ห้องราชาวดี (อาคารใหม่ชั้น3ศูนย์ฝึก-10คน)0
รวม00
หมายเหตุ : นับเฉพาะข้อมูลที่มีการยืนยันการใช้ห้องประชุมเท่านั้น

 

สรุปรายงานการใช้ห้องประชุม
จำนวนครั้ง

รายงานตามกลุ่มงาน

สั่งพิมพ์ข้อมูล