รายงาน   เดือน :   ปี :
ลำดับที่ ชื่อกลุ่มงาน จำนวน
การใช้งาน
(ครั้ง)
จำนวน
การใช้งาน
(คน)
1กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ0
2ศตม.ที่ 5.1 ชัยภูมิ0
3ศตม.ที่ 5.3 สุรินทร์0
4ศตม.ที่ 5.4 ปากช่อง0
5กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป0
6กลุ่มพัฒนาวิชาการ0
7กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง0
8กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง0
9กลุ่มแผนงานและประเมินผล0
10กลุ่มพัฒนาองค์กร0
11กลุ่มตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน0
12กลุ่มบริหาร(ธุรการ)0
13กลุ่มบริหาร(การจนท.)0
14กลุ่มบริหาร(การเงิน)0
15กลุ่มบริหาร(พัสดุ)0
16กลุ่มบริหาร(ยานพาหนะ)0
17กลุ่มบริหาร(เลขา)0
18แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ0
19กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง0
20กลุ่มEOCภาคสนาม0
21งานกฎหมาย0
22กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ0
รวม 00
หมายเหตุ : นับเฉพาะข้อมูลที่มีการยืนยันการใช้ห้องประชุมเท่านั้น