ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการจองห้องประชุม สคร.5
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

  • ตรวจสอบห้องประชุมก่อนการจอง และดูความเหมาะสม
  • กลุ่มงานที่จะจองห้องประชุม จะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน ก่อนวันประชุม
  • หลังการจองห้องประชุม 1-2 วัน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องประชุม จะต้องเข้ามาดำเนินการ "ยืนยันการใช้ห้องประชุม"
  • การยกเลิกการจองห้องประชุม ท่านต้องเข้าไปยกเลิกการจองห้องประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1-2 วัน
  • ห้ามจองห้องประชุมซ้ำกัน ยกเว้นกรณีเร่งด่วนให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องประชุม
   สคร.5 ยินดีสนับสนุนอาหารกลางวันตามกรณีต่อไปนี้
  • เป็นการประชุมที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุม
  • เป็นการประชุมของคณะกรรมการ ที่ สคร.5 แต่งตั้ง
  • เป็นการประชุมที่มีแผนการประชุมตลอดวัน
  • พิจารณาตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ
ผู้ดูแลห้องประชุมเข้าสู่ระบบการจัดการข้อมูล
   
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :