ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการจองห้องประชุม สคร.5
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

  • ตรวจสอบห้องประชุมก่อนการจอง และดูความเหมาะสม
  • กลุ่มงานที่จะจองห้องประชุม จะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน ก่อนวันประชุม
  • หลังการจองห้องประชุม 1-2 วัน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องประชุม จะต้องเข้ามาดำเนินการ "ยืนยันการใช้ห้องประชุม"
  • การยกเลิกการจองห้องประชุม ท่านต้องเข้าไปยกเลิกการจองห้องประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1-2 วัน
  • ห้ามจองห้องประชุมซ้ำกัน ยกเว้นกรณีเร่งด่วนให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องประชุม
เข้าสู่ระบบเพิ่มข้อมูลการจองห้องประชุม
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  • ผู้ต้องการจองห้องประชุม ให้กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ก่อนเข้าใช้งาน
  • ผู้ที่ไม่มีรหัสผ่าน ติดต่อขอใช้งานได้ที่งานสารสนเทศ สคร.5 โทร.044-212900 ต่อ 19