ประจำเดือน : มิถุนายน 2562

g   วันที่:  3/6/2562
           เวลา:  13.30 - 16.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมทีมSupervisor
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้

           ยืนยันวันที่ 6/6/2562
g   วันที่:  3/6/2562
           เวลา:  13.30 - 16.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมทีม Supervisor
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้

           ยืนยันวันที่ 6/6/2562
g   วันที่:  4/6/2562
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมจัดทำระบบแผนงานและประเมินผล
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน

           ยืนยันวันที่ 16/5/2562
g   วันที่:  5/6/2562
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมจัดทำระบบแผนงานและประเมินผล
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน

           ยืนยันวันที่ 16/5/2562
g   วันที่:  6/6/2562
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมจัดทำระบบแผนงานและประเมินผล
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน

           ยืนยันวันที่ 16/5/2562
g   วันที่:  7/6/2562
           เวลา:  13.30 - 16.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมทีม Supervisor
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้

           ยืนยันวันที่ 6/6/2562
g   วันที่:  7/6/2562
           เวลา:  09.00 - 10.00 น.
           ชื่อการประชุม:  สวดมนต์และนั่งสมาธิ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

           ยืนยันวันที่ 24/5/2562

g   วันที่:  10/6/2562
           เวลา:  09.00 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมแนะนำการติดตั้งและใช้งานระบบ Web Conference
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

           ยืนยันวันที่ 24/5/2562
g   วันที่:  11/6/2562
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมประจำเดือนกลุ่มสือสารความเสี่ยงและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  8 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง

           ยืนยันวันที่ 11/6/2562
g   วันที่:  12/6/2562
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมกลุ่มสื่อสาร เรื่องการวางแผนงาน
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  8 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง

           ยืนยันวันที่ 12/6/2562
g   วันที่:  13/6/2562
           เวลา:  09.00 - 16.00 น.
           ชื่อการประชุม:   ประชุมวางแผนงานของกลุ่มสื่อสาร ฯ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  8 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง

           ยืนยันวันที่ 13/6/2562
g   วันที่:  14/6/2562
           เวลา:  9.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคณะกรรมการประกวดตำบลจัดการสุขภาพการแก้ไขปัญหา พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ

           ยืนยันวันที่ 11/6/2562
g   วันที่:  14/6/2562
           เวลา:  9.00 - 14.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการประจำสัปดาห์ friday meeting
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  25 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มeocภาคสนาม

           ยืนยันวันที่ 11/6/2562

g   วันที่:  17/6/2562
           เวลา:  09.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคณะทำงานพัฒนาการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพผ่าน กลไก พชพ. ครั้งที่ 3/2562
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  20 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย

           ยืนยันวันที่ 17/6/2562
g   วันที่:  17/6/2562
           เวลา:  13.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมวางแผนความเสี่ยง กลุ่มสื่อสาร ฯ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  8 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง
g   วันที่:  17/6/2562
           เวลา:  09.00 - 10.00 น.
           ชื่อการประชุม:  สวดมนต์และนั่งสมาธิ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

           ยืนยันวันที่ 11/6/2562
g   วันที่:  18/6/2562
           เวลา:  8.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 5 ระบบ 5 มิต
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง

           ยืนยันวันที่ 17/6/2562
g   วันที่:  19/6/2562
           เวลา:  09.30 - 16.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมราชการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนและชุมชน ครั้งที่3/2562 (ค่ายลูกเสือ จังหวัดนครราชสีมา)
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ

           ยืนยันวันที่ 16/5/2562

g   วันที่:  24/6/2562
           เวลา:  09.00 - 16.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมพัฒนาระบบติดตามกำกับการส่งต่อตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ กรณีสอบสวนโรค
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาองค์กร (IT)

           ยืนยันวันที่ 17/6/2562
g   วันที่:  24/6/2562
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมการพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลจาก โปรแกรม NAP มาใช้ประโยชน์ในการติดตาม90ที่ 2และ90ที่3 ตามยุทธศาสตร์เอดส์ชาติ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  35 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ

           ยืนยันวันที่ 16/5/2562
g   วันที่:  25/6/2562
           เวลา:  09.00 - 10.00 น.
           ชื่อการประชุม:  สวดมนต์และนั่งสมาธิ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

           ยืนยันวันที่ 24/5/2562
g   วันที่:  25/6/2562
           เวลา:  09.30 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  โครงการลดรายจ่ายส่งเสริมรายได้ในครัวเรือน
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

           ยืนยันวันที่ 17/6/2562
g   วันที่:  26/6/2562
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  การประเมินมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้ สถานการณ์(SAT) และทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค(JlT)
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  20 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
g   วันที่:  27/6/2562
           เวลา:  09.30 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  กิจกรรมพัฒนาจิต พัฒนาตน สู่หน่วยงานคุณธรรม
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร
g   วันที่:  27/6/2562
           เวลา:  09.30 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมโครงการพัฒนาจิต พัฒนาตน ก่อนการทำงาน
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร
g   วันที่:  27/6/2562
           เวลา:  13.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามประเมินผลการดำเนิน งานตามโครงการ สคร. ร่วมใจ ปราศจากโรคภัย และใส่ใน สุขภาพ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  40 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง

           ยืนยันวันที่ 11/6/2562
g   วันที่:  28/6/2562
           เวลา:  13.00 - 14.00 น.
           ชื่อการประชุม:  กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  20 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มeocภาคสนาม

           ยืนยันวันที่ 17/6/2562
g   วันที่:  28/6/2562
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการประจำสัปดาห์ Friday meeting
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มeocภาคสนาม

           ยืนยันวันที่ 31/5/2562

เลือกเดือน ปี :     กดที่นี่สั่งพิมพ์ข้อมูล