ประจำเดือน : ตุลาคม 2561

g   วันที่:  2/10/2561
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมผู้บริหารสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

           ยืนยันวันที่ 2/10/2561

g   วันที่:  4/10/2561
           เวลา:  09.00 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมผู้บริหารสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

           ยืนยันวันที่ 2/10/2561
g   วันที่:  5/10/2561
           เวลา:  09.00 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมงบประมาณ ศตม.
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  25 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมกลุ่มแมลง
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ

           ยืนยันวันที่ 4/10/2561
g   วันที่:  5/10/2561
           เวลา:  09.00 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมงานการเงินและบัญชี สคร.9 นม. ปีงบประมาณ 2562
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานการเงิน

           ยืนยันวันที่ 2/10/2561

g   วันที่:  8/10/2561
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุข สคร.9 ครั้งที่ 1/2562
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  40 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้

           ยืนยันวันที่ 4/10/2561
g   วันที่:  9/10/2561
           เวลา:  09.00 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเตรียมประสานแผน
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมชั้น 1 สคร.5
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน

           ยืนยันวันที่ 8/10/2561
g   วันที่:  9/10/2561
           เวลา:  09.00 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมกลุ่มสื่อสารความเสี่่ยงและพฤติกรรมสุขภาพ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  9 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง

           ยืนยันวันที่ 4/10/2561
g   วันที่:  9/10/2561
           เวลา:  09.30 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  14 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานการเงิน

           ยืนยันวันที่ 8/10/2561
g   วันที่:  10/10/2561
           เวลา:  13.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคณะกรรมการบ้านพัก ครั้งที่2/2561
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  13 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานธุรการ

           ยืนยันวันที่ 9/10/2561

g   วันที่:  12/10/2561
           เวลา:  9.30 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  โครงการประชุมวิชาการประจำสัปดาห์ Friday Meeting
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  20 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมชั้น 1 สคร.5
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มeocภาคสนาม

           ยืนยันวันที่ 9/10/2561
g   วันที่:  12/10/2561
           เวลา:  13.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมงานวิจัยและพัฒนาระบบวิชาการ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  5 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ

           ยืนยันวันที่ 10/10/2561

g   วันที่:  16/10/2561
           เวลา:  10.00 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในโครงการสร้างภาวะผู้นำด้าน ควบคุมโรค LDC
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร
g   วันที่:  17/10/2561
           เวลา:  09.00 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเตรียมประสานแผน
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน

g   วันที่:  24/10/2561
           เวลา:  9.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคณะกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สคร.9
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ

           ยืนยันวันที่ 10/10/2561

g   วันที่:  29/10/2561
           เวลา:  09.00 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 1/2562
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน

เลือกเดือน ปี :     กดที่นี่สั่งพิมพ์ข้อมูล