ประจำเดือน : ธันวาคม 2566

g   วันที่:  1/12/2566
           เวลา:  08.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการบังคับ ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เขต สุขภาพที่ 9
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานกฎหมายสคร.9
g   วันที่:  1/12/2566
           เวลา:  8.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมราชการเตรียมความพร้อมการให้บริการศูนย์สาธิตบริการ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  25 คน
           สถานที่:  ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ
g   วันที่:  1/12/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  การเรียน การสอน ของแพทย์ประจำบ้านหลักสูตร FETP
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  3 คน
           สถานที่:  ห้องราชาวดี (อาคารใหม่ชั้น3ศูนย์ฝึก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มeocภาคสนาม
g   วันที่:  1/12/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการฯกระทรวสาธารณสุข ปี2567
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน

g   วันที่:  4/12/2566
           เวลา:  9.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความโปร่งใส และสร้างกลไกการ ป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งในการปฏิบัติราชการ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร
g   วันที่:  4/12/2566
           เวลา:  14.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมหารือการจัดบูธกิจกรรมในงานเกษตรสุรนารี 12-21 มกราคม 2567
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ

g   วันที่:  6/12/2566
           เวลา:  14.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมขอเป็นหน่วยบริการร่วมฯ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ
g   วันที่:  6/12/2566
           เวลา:  8.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคณะทำงานจัดประชุมแผนป้องกันอัคคีภัย
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานพัสดุ
g   วันที่:  6/12/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2567
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  5 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป
g   วันที่:  7/12/2566
           เวลา:  13.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ถอดบทเรียนการให้บริการตรวจสุขภาพในกลุ่มพนักงานขับรถยนต์
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  20 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มโรคจาการประกอบอาชีพ
g   วันที่:  8/12/2566
           เวลา:  13.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคณะทำงานแผนป้องกันอัคคีภัย
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานพัสดุ
g   วันที่:  8/12/2566
           เวลา:  09.30 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น ครั้งที่ 2
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานพัสดุ

g   วันที่:  12/12/2566
           เวลา:  9.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หน่วยงานเพื่อพิจารณาข้อตกลงปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน (MOU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร
g   วันที่:  12/12/2566
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  นำเสนอผลงานวิชาการ E - poster สัมมนาวิชาการเครือข่าย สคร.7,8,9 และ 10
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ
g   วันที่:  12/12/2566
           เวลา:  13.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมประจำเดือนงานสารสนเทศและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2567
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  6 คน
           สถานที่:  ห้องราชาวดี (อาคารใหม่ชั้น3ศูนย์ฝึก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร
g   วันที่:  13/12/2566
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและการ บำรุงรักษาเครื่องพ่น รุ่นที่ 1
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  70 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ
g   วันที่:  13/12/2566
           เวลา:  8.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมอาหารและน้ำ (กลุ่มโรคติดต่อ)
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป
g   วันที่:  13/12/2566
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  นำเสนอผลงานวิชาการ E - poster สัมมนาวิชาการเครือข่าย สคร.7,8,9 และ 10
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องราชาวดี (อาคารใหม่ชั้น3ศูนย์ฝึก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ
g   วันที่:  13/12/2566
           เวลา:  09.00 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  การสนทนากลุ่มโครงการวิจัย กยผ กรมฯ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน
g   วันที่:  13/12/2566
           เวลา:  8.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมราชการบูรณาการแผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค อาหารเป็นพิษระดับจังหวัด
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  25 คน
           สถานที่:  ห้องราชพฤกษ์ (อาคารเก่าชั้น3-30คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป
g   วันที่:  14/12/2566
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมการใช้งานโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  40 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร
g   วันที่:  14/12/2566
           เวลา:  09.00 - 14.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสา ธารณสุข
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน
g   วันที่:  14/12/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการรายงานโรคติดต่อที่ต้องเฝ้า ระวังผ่านระบบ API กลุ่มเป้าหมาย สสจ.และโรงพยาบาล
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  50 คน
           สถานที่:  ห้องราชพฤกษ์ (อาคารเก่าชั้น3-30คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
g   วันที่:  15/12/2566
           เวลา:  13.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและการ บำรุงรักษาเครื่องพ่น รุ่นที่ 1
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  70 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ
g   วันที่:  15/12/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการรายงานโรคติดต่อที่ต้องเฝ้า ระวังผ่านระบบ API กลุ่มเป้าหมาย สสจ.และโรงพยาบาล
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  50 คน
           สถานที่:  ห้องราชพฤกษ์ (อาคารเก่าชั้น3-30คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง

g   วันที่:  18/12/2566
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและการ บำรุงรักษาเครื่องพ่น รุ่นที่ 2
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  70 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ
g   วันที่:  18/12/2566
           เวลา:  13.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) กรณี อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องราชพฤกษ์ (อาคารเก่าชั้น3-30คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
g   วันที่:  19/12/2566
           เวลา:  08:30 - 16:30 น.
           ชื่อการประชุม:  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานีรักษ์สุขภาพตำบลหนองบัวศาลา
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  60 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ
g   วันที่:  19/12/2566
           เวลา:  9.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร
g   วันที่:  19/12/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องราชพฤกษ์ (อาคารเก่าชั้น3-30คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร
g   วันที่:  20/12/2566
           เวลา:  13.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและการ บำรุงรักษาเครื่องพ่น รุ่นที่ 2
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  70 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ
g   วันที่:  20/12/2566
           เวลา:  09.00 - 14.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2567 (สายรอง นพ.ดิเรก ขำแป้น)
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน

g   วันที่:  25/12/2566
           เวลา:  8.30 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคณะทำงานพัฒนาเฝ้าระวังฯ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  20 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง
g   วันที่:  26/12/2566
           เวลา:  09.00 - 12.30 น.
           ชื่อการประชุม:  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) ครั้ง ที่๑/๒๕๖๗
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องราชพฤกษ์ (อาคารเก่าชั้น3-30คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
g   วันที่:  27/12/2566
           เวลา:  09.00 - 14.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเตรียมตรวจราชการ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน

เลือกเดือน ปี :     กดที่นี่สั่งพิมพ์ข้อมูล