ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 2562

g   วันที่:  1/2/2562
           เวลา:  09.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนปฏิรูปองค์กร
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมกลุ่มแมลง
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

           ยืนยันวันที่ 1/2/2562
g   วันที่:  1/2/2562
           เวลา:  9.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคณะกรรมการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าฯ สคร.9
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  25 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ

           ยืนยันวันที่ 29/1/2562
g   วันที่:  1/2/2562
           เวลา:  13.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  พัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  20 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง

           ยืนยันวันที่ 21/1/2562

g   วันที่:  4/2/2562
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  พิจารณางบประมาณโครงการNGO แก้ไขปัญหา เอดส์ของจังหวัดนครราชสีมา
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  20 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมกลุ่มแมลง
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ

           ยืนยันวันที่ 1/2/2562
g   วันที่:  4/2/2562
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมข่าวแจก
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  8 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง

           ยืนยันวันที่ 1/2/2562
g   วันที่:  4/2/2562
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  พิจารณางบประมาณขององค์กรเอกชนด้านการ ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ของจังหวัดนครราชสีมา
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  20 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ

           ยืนยันวันที่ 1/2/2562
g   วันที่:  4/2/2562
           เวลา:  13.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมวางแผนโรคพิษสุนักบ้า
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  8 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง

           ยืนยันวันที่ 29/1/2562
g   วันที่:  4/2/2562
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 4/2562
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน

           ยืนยันวันที่ 29/1/2562
g   วันที่:  4/2/2562
           เวลา:  09.00 - 10.00 น.
           ชื่อการประชุม:  สวดมนต์และนั่งสมาธิ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

           ยืนยันวันที่ 1/2/2562
g   วันที่:  5/2/2562
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมกลุ่มสื่อสาร ฯ (ข่าวแจก )
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  8 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง

           ยืนยันวันที่ 29/1/2562
g   วันที่:  5/2/2562
           เวลา:  09.00 - 10 น.
           ชื่อการประชุม:  สวดมนต์และนั่งสมาธิ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

           ยืนยันวันที่ 1/2/2562

g   วันที่:  7/2/2562
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมข่าวแจก
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  8 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง

           ยืนยันวันที่ 1/2/2562
g   วันที่:  8/2/2562
           เวลา:  13.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมสรุปผลการทตรวจทานจากกลุ่มตรวจสอบภายใน
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  20 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานธุรการ

           ยืนยันวันที่ 18/1/2562
g   วันที่:  8/2/2562
           เวลา:  8.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมวิชาการประจำสัปดาห์ Friday meeting ครั้งที่ 8/2562
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  25 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มeocภาคสนาม

           ยืนยันวันที่ 15/1/2562

g   วันที่:  11/2/2562
           เวลา:  13.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประสานงาน และหารือโรคพิษสุนัขบ้า
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง

           ยืนยันวันที่ 11/2/2562
g   วันที่:  11/2/2562
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมผู้บริหารครั้งที่4/2562
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน

           ยืนยันวันที่ 5/2/2562
g   วันที่:  12/2/2562
           เวลา:  10.30 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

           ยืนยันวันที่ 5/2/2562
g   วันที่:  12/2/2562
           เวลา:  09.00 - 10.00 น.
           ชื่อการประชุม:  สวดมนต์และนั่งสมาธิ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

           ยืนยันวันที่ 5/2/2562

g   วันที่:  18/2/2562
           เวลา:  13.00 - 15.00 น.
           ชื่อการประชุม:  สอบสัมภาษณ์ผู้ประสานงานโครงการศูนย์ฝึกอบรมนักระบาด วิทยาภาคสนาม
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มeocภาคสนาม

           ยืนยันวันที่ 18/2/2562
g   วันที่:  18/2/2562
           เวลา:  09.00 - 10.00 น.
           ชื่อการประชุม:  สวดมนต์และนั่งสมาธิ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

           ยืนยันวันที่ 5/2/2562

g   วันที่:  20/2/2562
           เวลา:  09.00 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมงบลงทุน
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน

           ยืนยันวันที่ 20/2/2562

g   วันที่:  22/2/2562
           เวลา:  8.30 - 15.00 น.
           ชื่อการประชุม:  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังเกี่ยวกับ ระเบียบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  20 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานการเงิน
g   วันที่:  22/2/2562
           เวลา:  09.00 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการลด พลังงานและลดกระดาษ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

           ยืนยันวันที่ 5/2/2562

g   วันที่:  27/2/2562
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ตรวจผลงานเด่น ปี 62
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานการเจ้าหน้าที่
g   วันที่:  27/2/2562
           เวลา:  09.00 - 10.00 น.
           ชื่อการประชุม:  สวดมนต์และนั่งศมาธิ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

           ยืนยันวันที่ 5/2/2562
g   วันที่:  28/2/2562
           เวลา:  09.00 - 16.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมจัดทำ Info graphics สำหรับนำเสนอข้อมูล
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  40 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาองค์กร (IT)

           ยืนยันวันที่ 5/2/2562

เลือกเดือน ปี :     กดที่นี่สั่งพิมพ์ข้อมูล