ประจำเดือน : กันยายน 2566

g   วันที่:  1/9/2566
           เวลา:  09.00 - 13.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคณะพิธีการงานเกษ๊ยณ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง
g   วันที่:  1/9/2566
           เวลา:  14.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพัก อาศัยขนาด 24 ห้อง จำนวน 1 หลัง
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานพัสดุ
g   วันที่:  1/9/2566
           เวลา:  09.00 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคณะกรรมการพิธีการ เตรียมงานเกษียน
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องราชาวดี (อาคารใหม่ชั้น3ศูนย์ฝึก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง
g   วันที่:  1/9/2566
           เวลา:  13.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมทดสอบนวัตกรรม
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องราชาวดี (อาคารใหม่ชั้น3ศูนย์ฝึก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ
g   วันที่:  1/9/2566
           เวลา:  09.00 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมแผนเงินบำรุง
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน
g   วันที่:  1/9/2566
           เวลา:  12.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมชี้แจง การเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองผลการประเมินคุณภาพ การจัดบริการดูแลรักษา ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ผู้จอง นางมาฆมาส สุวิชาเชิดชู เบอร์โทรติดต่อ 0879597595
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  5 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป

g   วันที่:  5/9/2566
           เวลา:  9.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมติดตามประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วย งาน และข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ของทุกกลุ่มงาน รอบ 12 เดือน
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  40 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร
g   วันที่:  5/9/2566
           เวลา:  9.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมติดตามประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วย งาน และข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ของทุกกลุ่มงาน รอบ 12 เดือน
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร
g   วันที่:  5/9/2566
           เวลา:  13.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ก่อสร้างรั้วคอนกรีฑ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  7 คน
           สถานที่:  ห้องราชาวดี (อาคารใหม่ชั้น3ศูนย์ฝึก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานพัสดุ
g   วันที่:  5/9/2566
           เวลา:  09.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 จำนวน 1 หลัง
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานพัสดุ
g   วันที่:  6/9/2566
           เวลา:  13.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเตรียมงานเกษียณ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ
g   วันที่:  6/9/2566
           เวลา:  09.00 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมกลุ่ม และประชุมคณะกรรมการวิชาการ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องราชาวดี (อาคารใหม่ชั้น3ศูนย์ฝึก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ
g   วันที่:  7/9/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2566
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน
g   วันที่:  7/9/2566
           เวลา:  09.30 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงศูนย์สาธิตการให้ บริการ จำนวน 1 หลัง
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  7 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานพัสดุ
g   วันที่:  7/9/2566
           เวลา:  13.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเตรียม อสม ในการจัดกิจกรรมจัดตั้ง health station
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องราชพฤกษ์ (อาคารเก่าชั้น3-30คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ
g   วันที่:  8/9/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการปี2567(งบโครงการ)
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน
g   วันที่:  8/9/2566
           เวลา:  13.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  เตรียมงานประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการกำกับติดตามผลการดำเนิน งานฯ ร่วมกับ กยผ.กรมควบคุมโรค
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องราชาวดี (อาคารใหม่ชั้น3ศูนย์ฝึก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ
g   วันที่:  8/9/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ร่วมประชุมสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ผ่าน zoom
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  5 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป
g   วันที่:  8/9/2566
           เวลา:  08.30 - 12.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ปรับปรุงห้องประชุม(ซ่อมเครื่องปรับอากาศ)
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องราชพฤกษ์ (อาคารเก่าชั้น3-30คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานพัสดุ

g   วันที่:  11/9/2566
           เวลา:  08:30 - 16:30 น.
           ชื่อการประชุม:  บรรยาย นักบริหารระดับสูง โดยท่านรองฯดิเรก
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  20 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ
g   วันที่:  11/9/2566
           เวลา:  09.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ก่อสร้างแฟลต 24 ห้อง
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานพัสดุ
g   วันที่:  12/9/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุม คณะกรรมการพชอ. ครั้งที่ 3/2566
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  25 คน
           สถานที่:  ห้องราชพฤกษ์ (อาคารเก่าชั้น3-30คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง
g   วันที่:  13/9/2566
           เวลา:  09.00 - 14.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมซักซ้อมพิธีการงานเกษียณอายุราชการ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ
g   วันที่:  13/9/2566
           เวลา:  14.00 - 16.00 น.
           ชื่อการประชุม:  รับบริจาคครุภัณฑ์
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  20 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานธุรการ

g   วันที่:  15/9/2566
           เวลา:  08:30 - 16:30 น.
           ชื่อการประชุม:  บรรยาย นักบริหารระดับสูง โดยท่านรองฯดิเรก
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  20 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ
g   วันที่:  15/9/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมผู้บริหารสัญจร สคร.9
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร
g   วันที่:  15/9/2566
           เวลา:  13.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมการใช้รถ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องราชาวดี (อาคารใหม่ชั้น3ศูนย์ฝึก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน
g   วันที่:  15/9/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน
g   วันที่:  15/9/2566
           เวลา:  09.00 - 13.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ซ้อมแผน กรณีอุทกภัย
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  20 คน
           สถานที่:  ห้องราชพฤกษ์ (อาคารเก่าชั้น3-30คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้

g   วันที่:  19/9/2566
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือตรวจวัดด้าน อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการบริการด้านอาชีว อนามัยและสิ่งแวดล้อมศูนย์สาธิตบริการสำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 9 นครราชสีมา
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  50 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มโรคจาการประกอบอาชีพ
g   วันที่:  19/9/2566
           เวลา:  13.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมทีมพัฒนาผลงานคุณภาพและสร้างความร่วมมือด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามเกณฑ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  5 คน
           สถานที่:  ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร
g   วันที่:  19/9/2566
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  แบ่งกลุ่มการใช้เครื่องมือตรวจวัดด้าน อาชีวอนามัยและสิ่ง แวดล้อม สนับสนุนการบริการด้านอาชีว
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องราชาวดี (อาคารใหม่ชั้น3ศูนย์ฝึก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มโรคจาการประกอบอาชีพ
g   วันที่:  19/9/2566
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  แบ่งกลุ่มการใช้เครื่องมือตรวจวัดด้าน อาชีวอนามัยและสิ่ง แวดล้อม สนับสนุนการบริการด้านอาชีว
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มโรคจาการประกอบอาชีพ
g   วันที่:  20/9/2566
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือตรวจวัดด้าน อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการบริการด้านอาชีว อนามัยและสิ่งแวดล้อมศูนย์สาธิตบริการสำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 9 นครราชสีมา
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  50 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มโรคจาการประกอบอาชีพ
g   วันที่:  20/9/2566
           เวลา:  09.30 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ติดตามการดำเนินงานการเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานสำคัญ ของกรมควบคุมโรค ณ ทอส คาน่า วัลเล่ย์
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ
g   วันที่:  20/9/2566
           เวลา:  14.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำแผน กลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานธุรการ
g   วันที่:  20/9/2566
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  แบ่งกลุ่มการใช้เครื่องมือตรวจวัดด้าน อาชีวอนามัยและสิ่ง แวดล้อม สนับสนุนการบริการด้านอาชีว
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องราชาวดี (อาคารใหม่ชั้น3ศูนย์ฝึก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มโรคจาการประกอบอาชีพ
g   วันที่:  20/9/2566
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  แบ่งกลุ่มการใช้เครื่องมือตรวจวัดด้าน อาชีวอนามัยและสิ่ง แวดล้อม สนับสนุนการบริการด้านอาชีว
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มโรคจาการประกอบอาชีพ
g   วันที่:  20/9/2566
           เวลา:  8.00 - 17.00 น.
           ชื่อการประชุม:  การประชุม Update องค์ความรู้โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และทิศทางการดำเนินงานด้านโรคไม่ติดต่อและการประเมินผล ปีงบประมาณ 2567
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  5 คน
           สถานที่:  ห้องราชพฤกษ์ (อาคารเก่าชั้น3-30คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ
g   วันที่:  21/9/2566
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ปรับปรุงห้องประชุม
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานพัสดุ
g   วันที่:  21/9/2566
           เวลา:  09.30 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต (ครั้งที่ 2)
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  7 คน
           สถานที่:  ห้องราชาวดี (อาคารใหม่ชั้น3ศูนย์ฝึก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานพัสดุ
g   วันที่:  22/9/2566
           เวลา:  13.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมผู้บริหารฯ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน
g   วันที่:  22/9/2566
           เวลา:  09.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมกาสะลอง
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  7 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานพัสดุ

g   วันที่:  28/9/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเจรจารายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร
g   วันที่:  28/9/2566
           เวลา:  09.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมชี้แจงการสำรวจความชุกวัณโรคระดับชาติ ในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องราชพฤกษ์ (อาคารเก่าชั้น3-30คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป
g   วันที่:  29/9/2566
           เวลา:  13.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  หารือวิจัยร่วมกับมทส. เรื่อง การวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัยด้านการ ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องราชาวดี (อาคารใหม่ชั้น3ศูนย์ฝึก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ
g   วันที่:  30/9/2566
           เวลา:  09.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  สัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานพัสดุ

เลือกเดือน ปี :     กดที่นี่สั่งพิมพ์ข้อมูล