ประจำเดือน : มิถุนายน 2566

g   วันที่:  1/6/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมจัดทำแผน CD
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน
g   วันที่:  2/6/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ/ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  20 คน
           สถานที่:  ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน
g   วันที่:  2/6/2566
           เวลา:  13.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยขนาด 24 ห้อง งวดที่ 2
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานพัสดุ
g   วันที่:  2/6/2566
           เวลา:  13.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมรณรงค์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  20 คน
           สถานที่:  ห้องราชพฤกษ์ (อาคารเก่าชั้น3-30คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป

g   วันที่:  6/6/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเยี่ยมเสริมพลังฯ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน
g   วันที่:  6/6/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมจัดทำแผน TB
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน
g   วันที่:  7/6/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเยี่ยมเสริมพลังฯ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน
g   วันที่:  7/6/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเยี่ยมเสริมพลังฯ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน
g   วันที่:  7/6/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเยี่ยมเสริมพลังฯ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน
g   วันที่:  8/6/2566
           เวลา:  09.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคณะกรรมการจัดทำราคากลางก่อสร้างรั้วคอนกรีต
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานพัสดุ
g   วันที่:  9/6/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมพี่เยี่ยมน้องและปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน FETP รุ่นที่ 44
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  20 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มeocภาคสนาม
g   วันที่:  9/6/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมพี่เยี่ยมน้องและปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน FETP รุ่นที่ 44
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มeocภาคสนาม
g   วันที่:  9/6/2566
           เวลา:  13.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการค้นหาวัณโรคระยะแฝงในพื้นที่ จังหวัด บุรีรัมย์
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  6 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป
g   วันที่:  9/6/2566
           เวลา:  13.00 - 16.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานธุรการ

g   วันที่:  12/6/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมการเตรียมข้อมูลนำเสนอเพื่อรับประเมินทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ประจำปี 2566
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ
g   วันที่:  12/6/2566
           เวลา:  09.00 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมจัดทำแผนค่ายา และเงินบำรุง
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มแผนงาน

g   วันที่:  14/6/2566
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคลินิกพัฒนานวัตกรรมและวิจัย ครั้งที่3(ถอดบทเรียน)
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ
g   วันที่:  14/6/2566
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคลินิกพัฒนานวัตกรรมและวิจัย ครั้งที่ 3 (ถอดบทเรียน)
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ
g   วันที่:  14/6/2566
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคลินิกพัฒนานวัตกรรมและวิจัย ครั้งที่ 3 (ถอดบทเรียน)
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ
g   วันที่:  14/6/2566
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมชี้แจงเพื่อเข้ารับการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน (Drop In Center: DIC) สำหรับการจัดบริการเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ และวัณโรค
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องราชพฤกษ์ (อาคารเก่าชั้น3-30คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป

g   วันที่:  19/6/2566
           เวลา:  08.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมประกวด NCD Clinic Plus ปี 2566
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  50 คน
           สถานที่:  ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ
g   วันที่:  19/6/2566
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV Viral load) ในเขตสุขภาพที่ 9 ผ่านระบบ Zoom
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  10 คน
           สถานที่:  ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป
g   วันที่:  20/6/2566
           เวลา:  09.00 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน)
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

เลือกเดือน ปี :     กดที่นี่สั่งพิมพ์ข้อมูล