ประจำเดือน : ธันวาคม 2561

g   วันที่:  3/12/2561
           เวลา:  09.00 - 16.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สคร9
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาองค์กร (IT)

           ยืนยันวันที่ 26/11/2561
g   วันที่:  3/12/2561
           เวลา:  13.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  50 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ

           ยืนยันวันที่ 28/11/2561
g   วันที่:  4/12/2561
           เวลา:  09.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสาร ฯ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  9 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง

           ยืนยันวันที่ 26/11/2561
g   วันที่:  4/12/2561
           เวลา:  09.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมวิเคราะห์บทบาทภารกิจฯและจัดทำแผนปฏิรูปองค์กรของ หน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2562
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

           ยืนยันวันที่ 28/11/2561

g   วันที่:  6/12/2561
           เวลา:  09.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุม​พื้นที่สนับสนุน​การดำเนิน​งาน​งานสถานศึกษา​ปลอด บุหรี่​และ​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ

           ยืนยันวันที่ 28/11/2561
g   วันที่:  7/12/2561
           เวลา:  09.00 - 10.30 น.
           ชื่อการประชุม:  สวดมนต์และนั่งสมาธิ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

           ยืนยันวันที่ 7/12/2561

g   วันที่:  11/12/2561
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การเป็นพี่เลี้ยงด้านการ จัดทำผลงานวิชาการ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  20 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมกลุ่มแมลง
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มพัฒนาวิชาการ

           ยืนยันวันที่ 28/11/2561
g   วันที่:  11/12/2561
           เวลา:  8.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  โครงการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั่ง ที่ 1 เรื่องค่าเช่าบ้านข้าราชการและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ บุตร
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  20 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2
           กลุ่มงานผู้จอง:  งานการเงิน

           ยืนยันวันที่ 7/12/2561
g   วันที่:  11/12/2561
           เวลา:  08.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุ่ม โรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  20 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง

           ยืนยันวันที่ 19/11/2561

g   วันที่:  13/12/2561
           เวลา:  09.00 - 16.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมพัฒนาระบบกลไก การจัดการระบบการป้องกันควบ คุมโรคเขตเมืองฯ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  60 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง

           ยืนยันวันที่ 22/11/2561
g   วันที่:  14/12/2561
           เวลา:  09.00 - 10.30 น.
           ชื่อการประชุม:  สวดมนต์และนั่งสมาธิ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

           ยืนยันวันที่ 7/12/2561
g   วันที่:  14/12/2561
           เวลา:  10.30 - 12.00 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรม
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

           ยืนยันวันที่ 13/12/2561
g   วันที่:  14/12/2561
           เวลา:  13.30 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมคณะทำงานด้านการเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริม ประเพณีปีใหม่ 2562
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  30 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

           ยืนยันวันที่ 13/12/2561

g   วันที่:  21/12/2561
           เวลา:  09.00 - 10.30 น.
           ชื่อการประชุม:  สวดมนต์และนั่งสมาธิ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

           ยืนยันวันที่ 7/12/2561

g   วันที่:  24/12/2561
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนIAP
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  20 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้

           ยืนยันวันที่ 28/11/2561

g   วันที่:  27/12/2561
           เวลา:  09.00 - 16.30 น.
           ชื่อการประชุม:  จัดประชุมชี้แจงโครงการสคร9 ร่วมใจปราศจากโรคภัย และใส่ใจสุขภาพ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  40 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง

           ยืนยันวันที่ 3/12/2561
g   วันที่:  28/12/2561
           เวลา:  09.00 - 10.30 น.
           ชื่อการประชุม:  สวดมนต์และนั่งสมาธิ
           จำนวนผู้เข้าประชุม:  15 คน
           สถานที่:  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
           กลุ่มงานผู้จอง:  พัฒนาองค์กร

           ยืนยันวันที่ 7/12/2561

เลือกเดือน ปี :     กดที่นี่สั่งพิมพ์ข้อมูล